Szczegóły konkursu misyjnego

Szczegóły Konkursu Misyjnego!!!

Serdecznie zapraszam i zachęcam do wzięcia udziału w konkursie poświęconym osobie i działalności Pauliny Jaricot – pomysłodawczyni Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary. 9 stycznia 2012 r. minęła 150 rocznica śmierci tej nieprzeciętnej kobiety, służebnicy Bożej. Stąd idea i pomysł, aby Jej zamierzenia i osiągnięcia uczynić przedmiotem zainteresowania szerszych kręgów.

Konkurs skierowany jest do dwóch grup adresatów: uczniów szkół podstawowych (kategoria plastyczna) oraz gimnazjalistów (kategoria literacka).

Szczegóły zawarte są w Regulaminie konkursu.

Prace konkursowe, przygotowane według wskazań regulaminu, należy nadsyłać do dnia 4 kwietnia 2012 r. na adres:

Papieskie Dzieła Misyjne Archidiecezji Katowickiej
Konkurs Misyjny
ul. Towarowa 2
skr. pocztowa 77
41-400 Mysłowice

W wypadku pytań proszę kierować zapytania na adres poczty elektronicznej: grzegorzwita@gmail.com

 Moi Kochani są już pierwsi chętni…….czekamy na następne osoby 😉 Każdy powinien podejmować swoją cząstkę odpowiedzialności za dzieło misyjne wśród narodów…

ks. dr Grzegorz Wita

dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Archidiecezji Katowickiej

 

s.M.Wiktoria

REGULAMIN:

Regulamin Konkursu Papieskich Dzieł Misyjnych Archidiecezji Katowickiej

Jestem pierwszą zapałką, którą Bóg się posłużył, by rozpalić wielki ogień (Paulina Jaricot).

Idea Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary w 150. rocznicę śmierci ich założycielki – Pauliny Jaricot.

 

Adresaci:

Uczniowie klas I – VI szkoły podstawowej.

Uczniowie szkół gimnazjalnych.

Organizator:

Papieskie Dzieła Misyjne Archidiecezji Katowickiej.

Honorowy patronat:

J.E. Arcybiskup metropolita katowicki Wiktor Skworc.

Cele Konkursu:

Zapoznanie uczniów z osobą, ideą misyjną i działalnością Pauliny Jaricot.

Zachęta do włączenia się w działalność Papieskich Dzieł Misyjnych i Żywego Różańca w kontekście obchodzonej w bieżącym roku 150. rocznicy śmierci służebnicy Bożej Pauliny Jaricot.

Pogłębienie i formowanie wymiaru misyjnego w codziennym życiu dzieci i młodzieży.

Modelowanie umiejętności czerpania inspiracji z historii i doświadczeń znaczących postaci.

Kształtowanie i rozwijanie w uczniach zdolności plastycznych i literackich.

Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach:

I.  Dla uczniów szkół podstawowych w kategorii plastycznej.

II. Dla uczniów gimnazjum w kategorii literackiej.

Zasady konkursu:

Kategoria I: Praca plastyczna (szkoła podstawowa).

Praca plastyczna na temat: Żywy Różaniec jest naprawdę… żywy!

 

è Technika pracy dowolna (kolaż, plakat, rysunek, itp.)

è Prace przestrzenne i prezentacje komputerowe nie będą brane pod uwagę.

è Prace plastyczne będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III oraz klasy IV-VI.

è Format pracy: A3

Opis pracy powinien zawierać:

è imię i nazwisko ucznia,

è klasa,

è nazwa i adres szkoły,

è imię i nazwisko opiekuna oraz dane kontaktowe (najlepiej adres e-mail)

Kryteria oceny:

è zgodność z założeniami konkursu

è oryginalność ujęcia tematyki

è atrakcyjność i pomysłowość

è walory artystyczne

è samodzielność wykonania pracy

è uchwycenie i wyakcentowanie dokonań Pauliny Jaricot

 

 

 

Kategoria II: Praca literacka (gimnazjum).

Temat: Jak w prosty sposób poruszyć cały świat, czyli Pauliny Jaricot Dzieło Rozkrzewiania Wiary.

è Forma wypowiedzi: esej, list, opowiadanie, wiersz, rozprawka itp.

è Objętość pracy: max. 2 strony formatu A4 (wydruk komputerowy), czcionka 12, odstęp 1,5 wiersza, tekst wyjustowany.

Opis pracy powinien zawierać:

è imię i nazwisko ucznia,

è klasa,

è nazwa i adres szkoły,

è imię i nazwisko opiekuna oraz dane kontaktowe (najlepiej adres e-mail)

Kryteria oceny:

è ujęcie tematu

è oryginalność treści

è poprawność stylistyczna

è poprawność ortograficzna i interpunkcyjna

è wyeksponowanie idei Pauliny Jaricot

Prace należy nadsyłać na adres:

 

Papieskie Dzieła Misyjne Archidiecezji Katowickiej

ks. dr Grzegorz Wita

KONKURS

ul. Towarowa 2

skr. poczt. 77

41-400 Mysłowice

Termin nadsyłania prac do 4 kwietnia 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania fragmentu lub całości prac do publicznej prezentacji w czasie podsumowania konkursu.

Informacje o konkursie, jak i jego wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Papieskich Dzieł Misyjnych Archidiecezji Katowickiej www.pdm.archidiecezja.katowice.pl

Opiekunowie uczestników zostaną powiadomieni (poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie) o wynikach konkursu w terminie do 15 kwietnia 2012 r.

Uroczyste zakończenie konkursu, prezentacja prac plastycznych oraz wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów odbędzie się podczas Spotkania Środowisk Misyjnych Archidiecezji Katowickiej w dniu 21 kwietnia 2012 r. (miejsce i godzina zostaną podane na witrynie PDMAK w późniejszym terminie).

Organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników konkursu wraz z opiekunami do udziału w Spotkaniu Środowisk Misyjnych.

Ewentualnych informacji udziela ks. Grzegorz Wita e-mail: wita@katowice.opoka.org.pl

Nagrody:

Dla laureatów konkursu organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody.

Komisja nagradza trzy prace w każdej kategorii wiekowej: I, II, III miejsce.

Wszystkie prace plastyczne zostaną zaprezentowane na Spotkaniu Misyjnym 21 kwietnia 2012 r.

Literatura pomocnicza:

1. G. Naïdenoff, Paulina Jaricot. Założycielka Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca, Warszawa 2007.

2. C. Giacovelli, Paulina Jaricot, Warszawa 2011.

3. P. Jaricot, Historia mojego życia. Autobiografia duchowa założycielki Żywego Różańca, eSPe Kraków 2011.

4. „Misje Dzisiaj” 1(2012).

4. www.missio.org.pl (zwłaszcza www.pdrw.missio.org.pl)

5. www.rozaniec.eu

 

Wyślij komentarz